02.04.2015

Invent Baltics aitas koostada 3 edukat Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi taotlust Eesti ja Soome ettevõtetele

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas ettevõtetel Alekon Cargo OÜ, MY Capital OÜ ja GasEK Oy koostada edukad projektitaotlused Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi 1. faasi. Projektide raames keskendutakse ulatuslike teostatavusuuringute läbiviimisele, sealhulgas turu-uuringud, patendi- ja tegutsemisvabaduse uuringud ning tootmistehnoloogilised uuringud. Projektide väljundina koostatakse detailsed turustamise strateegiad ja äriplaanid uudsete tehnoloogiate turule viimiseks.

Eesti logistikaettevõte Alekon Cargo OÜ arendab automatiseeritud, kõrge täpsusega masinnägemisel põhinevat skanneerimissüsteemi kaubalastide efektiivseks käitlemiseks ja loendamiseks. Projektitaotlus oli edukas Horisont 2020 Transpordi valdkonna tööprogrammis. MY Capital OÜ, keskkonasäästlike tehnoloogiate loomisele keskenduv Eesti ettevõte, arendab täisautomaatset suitsugaaside filtreerimise süsteemi. Lahendus põhineb MY Capital’i poolt välja töötatud spetsiaalses toimeaines, mis vähendab oluliselt nii tööstus- kui ka eraklientide jäätmekäitlusega seonduvad kulusid. MY Capital’i projekti rahastatakse Horisont 2020 Keskkonnatehnoloogiate valdkonna tööprogrammi raames. GasEK Oy on Soome taastuvenergia valdkonna ettevõte, mis arendab uudset puiduhakkel põhinevat küttesüsteemi soojuse ja elektri koostootmisjaamade jaoks. GasEK’i lahendus põhineb unikaalsel puidu gaasistamise tehnoloogial. GasEK’i projekt rahastatakse Horisont 2020 Energia valdkonna tööprogammi eelarvest.

VKE Instrument on spetsiaalselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. VKE Instrument toetab turulähedasi tootearendusprojekte. VKE Instrumendi 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi.

Järgmised VKE Instrumendi taotluste esitamise tähtajad on 17. juunil ja 17. septembril 2015, kusjuures antud kuupäevadeks saab esitada nii 1. kui ka 2. faasi taotlusi. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.

Rohkem infot
Silver Toomla
Silver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781


← Tagasi pressiteadete vaatesse